ඒක කරන්න - ජර්මනිය in- 

Dual Education Vocational Study Program

Technology Class
Picture5.png
logo.png
LOGO.jpeg

ආන්යා ජීවන රටාව

සුවතාවය සහ විලාසිතා, ආගන්තුක සත්කාරය

ආයුර්වේදය 

Our Services  

SLG Forum Business Migration.

Jobs Placement Consultancy 

Dual Education Program
Investment Opportunities 

German Translation Service and Attestation.

German Language Course

 

SLG-FORUM

S.L - GERMAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE ENTREPRENEUR'S ASSOCIATION (GUARANTEE) LIMITED 

Approval Number NA/18/07/008649 of Registrar of Companies of Sri Lanka . 

27th Lane Business Hub Pvt Limited

Hatch Business Center 

14, Sir Baron Jayathilake Mw, Colombo 01, Sri Lanka

Company Registration PV 108758

 

Business Consultancy Germany

​Suneth Wijesinghe

Rossert Strasse 4
61449 Steinbach
Germany

+94 777 701261

suneth@suneth-wijesinghe.com